Privacy
 • Wilma van Veen
  Bewoonster
  Testimonial
  "We luisteren naar elkaar en oorde"
  Wilma is 62 jaar en trotse moeder van ee... Lees meer >
 • Jacco Labrijn
  Projectcoördinator LEKSTEDEw
  Testimonial
  "Totaal Leegsstandsbeheer neemt zo"
  Totaal Leegstandsbeheer neemt zorg rondo... Lees meer >
 • Ramon Jens
  Ramon Jens, senior medewerker
  Testimonial
  "Totaal Leegstandsbeheer biedt mee"
  "Totaal Leegstandsbeheer biedt meerwaard... Lees meer >
 • Helga Seinsch
  Voorzitter Bewoners Comité
  Testimonial
  "Jullie hebben echt bewezen hoe so"
  “De brandgangen zijn zo schoon en netj... Lees meer >
 • Mirthe Kempers
  ambassadeur Olympia
  Testimonial
  "Aanspreekpunt voor de buurt"
  ‘Aanspreekpunt voor de buurt’ ‘Fij... Lees meer >

Privacy

Privacyverklaring van Totaal Leegstandsbeheer, gevestigd te Gorinchem aan het Sint Jorisplein 25. 

Inleiding
Totaal Leegstandsbeheer biedt woningzoekenden en huurders via haar website www.totleegstandsbeheer.nl een betaalbare woning van passende kwaliteit. Om in aanmerking te komen voor een woning of om een woning te huren van Totaal Leegstandsbeheer, worden persoonsgegevens verwerkt. Totaal Leegstandsbeheer hecht waarde aan uw privacy. Bij het verwerken van uw gegevens, zorgen wij voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens Totaal Leegstandsbeheer verzamelt en voor welk doel, hoe de gegevens verkregen worden, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens, zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.

Doeleinden Totaal Leegstandsbeheer voor verwerking persoonsgegevens
Totaal Leegstandsbeheer verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de huur- of bruikleenovereenkomst alsmede de financiële afwikkeling daarvan, voor het innen van vorderingen, voor het onderhoud en de reparatie van uw woning, voor het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole, voor activiteiten van intern beheer, voor informatievoorziening over de dienstverlening van Totaal Leegstandsbeheer (waaronder het bewonersblad) voor de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Om een overeenkomst af te sluiten met (potentiële) klanten of om de gevraagde dienstverlening te bieden, gebruiken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inkomensgegevens
 • Betalingsgegevens

Persoonsgegevens van kandidaten die zich hebben aangemeld voor een huur- of bruikleenwoning, maar geen huur- of bruikleenovereenkomst zijn aangegaan, worden vernietigd.

Grondslagen voor verwerking gegevens
Toestemming: Bij de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening gebruiken wij toestemming als grondslag. Deze toestemming wordt verleend via de afgesloten huur-/bruikleenovereenkomst. Deze toestemming wordt bewaard.

Overeenkomst: Totaal Leegstandsbeheer gebruikt voor het verhuren van een woning of het in bruikleen geven van een woning een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt, wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de pre-contractuele fase.

Verstrekt Totaal Leegstandsbeheer persoonsgegevens aan derde partijen?
Totaal Leegstandsbeheer verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van de huur-/bruikleenovereenkomst. Zo verstrekt Totaal Leegstandsbeheer persoonsgegevens, die nodig zijn voor onderhoud en reparatie aan uw woning en in situaties waarin Totaal Leegstandsbeheer daartoe wettelijk wordt verplicht. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer voor het maken van een afspraak.

Beveiliging persoonsgegevens
Uw gegevens worden door Totaal Leegstandsbeheer op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Totaal Leegstandsbeheer zorgt ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Totaal Leegstandsbeheer verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Recht op inzage, correctie, afscherming en verbetering van persoonsgegevens
Totaal Leegstandsbeheer vindt het belangrijk dat u als huurder uw rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom kunt u altijd uw gegevens opvragen bij Totaal Leegstandsbeheer. Op onze website vindt u hiervoor verschillende formulieren die daarbij kunnen helpen. Via deze formulieren kunt u gebruik maken van de volgende rechten: 

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, zogenoemd het recht van bezwaar. Binnen vier weken na ontvangst van uw schriftelijk inzageverzoek, laat Totaal Leegstandsbeheer u weten of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u contact met ons opnemen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Website
Op de website www.totleegstandsbeheer.nl maken wij gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Uw gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en na 26 maanden automatisch verwijderd. De optie ‘gegevens delen’ met Google hebben wij uitgezet. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

Vragen
Vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Totaal Leegstandsbeheer kunt u via het algemene mailadres info@totleegstandsbeheer.nl naar ons toesturen.

Wijzigingen in privacyverklaring
Totaal Leegstandsbeheer behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.


Samenwerkingspartners
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide